Българите – първите християни в Европа

Мисионерската дейност на апостол Павел във Филипи (Пловдив) – утвърждаване на орфическото християнство сред българите

/Из “Пловдив е първата християнска престолнина в Европа” – проф. Димитър Нанкинов/

Има събития в човешката ис­тория, с които ние българите трябва вечно да се гордеем. Едно от тези малко извест­ни или нарочно забравяни събития е, че българите (траките) първи в Европа са приели християнството. Това е станало преди две хиляди години, в началните десетилетия след Христа, когато на река Марица в Пловдив светите апостоли Павел и Сила за първи път на нашия континент извърш­ват светото кръщение. Важната историческа случ­ка е отразена в „Деянията на апостолите” и в посла­нията на апостол Павел до римляните и до филипяните (т.е. пловдивчаните). За да стигнат от Мала Азия до Пловдив, апостол Павел и апостол Сила (тракиец (бъл­гарин), който е знаел мест­ния език и е помагал на апос­тол Павел при общуването му с българите) пътуват отначало с кораб до остров Самотраки и до пристанищ­ния град Неаполис (Кавала), а след това пристигат в Пловдив. На река Хебър (Ма­рица) те извършват велико­то дело – покръстването в Христа на местните жите­ли. Така поставят началото на първата християнска община и на първия епископски престол в Европа.

Известно е, че първа свето­то кръщение приема една жена на име Лидия. Римля­ните арестуват двамата апостоли, но през нощта става земетресение, тъм­ницата се разрушава и те излизат на свобода.

philippian-jailor


Районите, посетени от апостолите Павел и Сила на Балканите са били населе­ни с траки (българи), които са наричали Филипополис с българското име Плъпдивъ (Пловдив).

В своите бележки за Посла­нието на апостол Павел към римляните бл. Теофилакт Български пише: „Апостол Павел казва: „… тъй че раз­пространих благовестието от Йерусалим и околността дори до Илирик”. Искаш до­казателства за това, което говоря ли, казва (ап. Павел)? Виж големия брой на моите ученици – от Йерусалим до Илирик, който съвпада с гра­ниците на днешна България. Не е казал: аз съм проповяд­вал, а „изпълних благовести­ето“, за да покаже, че слово­то му не е било безплодно, но действено. За да не поми­слиш, че е вървял по прав и широк път. „И околността“, казва, т. е. аз съм обходил народите, проповядвайки и на север, и на юг…’’

„Посланието” може да бъде тълкувано от различ­ните хора по различен на­чин, но за нас българите е важно, че най-рано в Европа (още преди средата на пър­ви век) християнството е било разпространено сред нашите далечни предци – древните българи – и че още тогава – много столетия преди 681 година! – тук на Балканите е имало държава България.

В Пловдив апостол Павел научава, че юдеите искат да го убият при неговото пътуване до град Троя. По дух той се е смятал траки­ец и е следвал орфическото учение на траките, което е било преследвано от орто­доксалните евреи. За по-го­ляма безопасност апостол Павел се качва на кораб в Пловдив и след петдневно плаване по пълноводната тогава река Марица и през Тракийско (Егейско) море пристига в Троя. Според българския историк Стефан Гайдарски тракийският ор­физъм е учение много близко до християнството, пред­вестник на християнство­то, съществувало хилядо­летия преди Христа, много преди Иисус да се роди във Витлеем и стане човек … като нас. В тайните орфи­чески „Тракийски послания“ пише:

”Този същият Иисус беше познат …. още от Древна Тракия. А те го наричаха Въз­кресението – Иисус, Ти-Он-Иисус, Дион-Иисус, което гърците изопачиха и нареко­ха Дионисус или Дионисий”.

На 29 юни 65 година апос­толите Петър и Павел са били осъдени от император Нерон и обезглавени в Рим.

Впоследствие христи­янството сред траките и скитите, обитаващи край­брежието на Черно море, разпространява и братът на Петър, апостол Андрей Първозвани, първият Хри­стов последовател. По­степенно християнството прониква в земите, населя­вани от българите по цели­те Балкани, в Мала Азия и по Северното Причерноморие.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0